FaRkLaR Sözlük | www.FaRkLaRsozluk.com
 

 

İNSAN VE DAVRANIŞI

 

İÇİNDEKİLER

 

Bölüm 1

PSİKOLOJİ BİLİMİNİN DOĞASI

 

 

1. GİRİŞ

2. DEĞİŞİK YAKLAŞIM TÜRLERİ

    Nörobiyolojik Yaklaşım, Davranışsal Yaklaşım, Bilişsel Yaklaşım, Psikoanalitik Yaklaşım, Fenomenolojik Yaklaşım

3. BİLİMSEL PSİKOLOJİNİN KAPSAMI

   Psikolojinin Tanımı, Psikolojinin Alanları, Deneysel Psikoloji, Fizyolojik Psikoloji, Gelişimsel Psikoloji, Kişilik Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Klinik ve Danışmanlık Psikolojisi, Okul ve Eğitim Psikolojisi, Endüstri Psikolojisi, Yeni Gelişen Psikoloji Alanları

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

   Giriş, Deneysel Yöntem, Gözlem Yöntemi, Tarama Yöntemi, Test Yöntemi, Vaka Tarihçesi Yöntemi

5. PSİKOLOJİ BİLİMİNİN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ

   Giriş, Birey Düzeyinde Psikolojinin Yararları, Psikolojinin Grup ve Toplum Düzeyindeki Katkısı

 

Bölüm 2

DAVRANIŞIN BİYOLOJİK TEMELLERİ

 

1. KARA KUTU ÖRNEĞİ

   Birinci Deneme, İkinci Deneme, Üçüncü Deneme

2. DAVRANIŞ ÖRNEĞİ

3. İLK DÜZEY : SİNİR HÜCRESİ

   Temel Birim : Nöron (Sinir Hücresi), Sinir Hücresinin Yapısı,

   Sinir Hücresinin İşleyişi : Üç Tür Bilgi İşlem, 1. Tür : Akson boyunca iletim, Elektrokimyasal süreç : Aksiyon potansiyeli, 2. Tür : Sinapslarda aktarım ve sinirsel aktarıcılar, 3. Tür : Bütünleme

4. İKİNCİ DÜZEY : HÜCRE GRUPLAŞMALARI

   Grup Türleri, Getirici, Götürücü ve Birleştirici Gruplar,

5. ÜÇÜNCÜ DÜZEY : SİNİR SİSTEMİ

   Çevresel Sinir Sistemi, Merkezi Sini Sistemi : Beyin ve Omurilik

6. BEYİN

   Beyin Araştırmalarında Kullanılan Teknikler, Beynin Temel Yapıları

7. BEYİN KABUĞU VE DAVRANIŞ

   Beyin Kabuğundaki Duyu Alanları, Hareket ve Beyin Kabuğu, Öğrenme, Düşünme ve Beyin Kabuğu, Konuşma ve Beyin Kabuğu, Ayrık-beyin Deneyleri

8. İÇ SALGI BEZLERİ

   Hipofiz Bezi, Tiroid Bezi, Adrenal / Böbreküstü Bezi

9. DAVRANIŞ VE GENETİK

   Kromozomlar ve Genler, Baskın ve Altkın Genler, Kromozomlarla İlgili Anormallikler, İkiz Çalışmaları, Seçerek Çiftleştirme ve Kendi Yakınından Türetme Çalışmaları, Kalıtım, Çevre ve Evrim

10. ÖZET

 

Bölüm 3

DUYUM VE ALGILAMA

 

1. ALGISAL EŞİKLER

   Özel Alıcılar, Mutlak Eşik, Fark Eşiği

2. DUYUSAL UYUM

   Duyusal Uyumun Etkileri

3. İKİNCİL DUYULAR

   Birincil ve İkincil Duyular, Dokunma Duyusu, Pozisyon Duyusu, Koklama Duyusu, Tad Duyusu

4. İŞİTME

   Ses Dalgaları, Kulak Yapısı, İşitme Kuramları, Sesin Yerini ve Uzaklığını Anlamak

5. GÖRME

   Işık, Gözün Yapısı, Retina : Çubukçuk ve Mızrakçıklar, Karanlığı Uyum, Renk Duyusu

6. ALGILAMA VE YAŞANTI

7. ALGI YANILMALARI

   Algı Yanılmaları ve Halüsinasyon

8. ALGILAMA SÜREÇLERİ

   Seçici Dikkat, Örgütleme

9. KARMAŞIK ALGILAMA SÜREÇLERİ

   Örüntü Algılaması, Hareket Algılaması, Derinlik Algılaması, Derinlik Algılaması Doğuştan mıdır, Yoksa Öğrenilmiş midir?, Dil Algılaması

10. ALGISAL DEĞİŞMEZLER

11. ALGISAL BEKLENTİLER

12. ALGISAL GELİŞİM VE ÖĞRENME

13. ÖZET

 

Bölüm 4

ÖĞRENME

 

1. KLASİK KOŞULLAMA

   Pavlov'un Deneyleri, Kazanma ve Sönme, Klasik Koşullama Örnekleri, Genelleme ve Ayırt Etme, Klasik Koşullamanın Değişik Kuramsal Yorumları

2. EDİMSEL KOŞULLAMA

   Skinner'ın Deneyleri, Koşullanmış Pekiştirme, Pekiştirme Tarifeleri, Davranışı Biçimlendirme, İnsan Davranışının Edimsel Koşullanması, Otonom Tepkilerin Edimsel Koşullanması ve Biyobildirim

3. PEKİŞTİRME KAVRAMI

   Premack Kuralı, Pekiştirmenin Miktarı ve Gecikme Süresi, Öğrenmede Cezanın Rolü, Beyin Uyarılması ve Pekiştirme

4. BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) ÖĞRENME

   Kavrama Deneyleri, Zihinsel (Bilişsel) Yapılar

5. BİLGİSAYAR YARDIMIYLA ÖĞRENME

   Bireyselleştirilmiş Öğretim, Öğretim Programı

6. ÖZET

 

Bölüm 5

BELLEK

 

1. BELLEĞİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

   Belleğin Üç Aşaması, İki Tür Bellek

2. KISA SÜRELİ BELLEK

   Kodlama, Fotoğrafsı İmge, Depolama, Ara-bul-geriye getir, Kısa Süreli Bellek ve Düşünme, Kümeleme

3. UZUN SÜRELİ BELLEK

   Kodlama, Depolama ve Ara-bul-geriye getir, Örgütleme ve Bağlam, Bozucu Etkiler, Unutmada Heyecansal Etkenler

4. BELLEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

   Kümeleme ve Bellek Genişliği, Hayal Etme (İmgeleme) ve Kodlama, Ayrıntılama ve Kodlama, Bağlam, Örgütleme, Ara-bul-geriye getir İçin Alıştırma Yapma, Altı Aşamalı Bellek Geliştirme Yöntemi

5. KISA VE UZUN SÜRELİ BELLEKLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

   İki Türlü Belleğin Varlığını Destekleyen Kanıtlar, İkil Bellek Kuramı

6. YAPILANDIRICI BELLEK

7. ÖZET

 

Bölüm 6

BİLİŞİM : DİL, KAVRAM VE PROBLEM ÇÖZÜMÜNDE DÜŞÜNCE

 

1. GELİŞEN BİLİŞİM ALANI

   Beş Yaklaşım

2. DİL

   Fonem ve Morfemler, Tümleç Yapısı Grameri, Derin ve Yüzeysel Yapı, Dönüştürümlü Gramer, Anlama/Hatırlamada Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma, Dilin Öğrenilmesi, Dilin Öğrenilmesiyle İlgili Kuramlar, Şempanzeler ve Dil, Dil ve Düşünce

3. KAVRAM OLUŞTURMA

   Kavram Tanımı, Kavramlar ve Dil, Kavram Oluşturma Kuramları

4. PROBLEM ÇÖZME

   Problem Çözümündeki Dört Aşama, Alt-amaçlar ve Planlama, Deneme ve Yanılma ya da İçgörü, Problem Çözmede Karşılaşılan Güçlükler, Benzetme Modelleri

5. BELLEK VE BİLİŞİMİ ETKİNLEŞTİRMEK

   Dikkat Et, Tekrar Et, Organize Et, Uygun Bellek Teknikleri Kullan, Yeni Deyişler Uydur, Birbiriyle Etkileşen İmgeler Oluştur, Belleğin Yetersiz Olduğu Durumlar : Bağlamın Önemi, Nerede ve Nasıl Çalışmalı

6. ÖZET

 

Bölüm 7

GÜDÜLENME

 

1. GİRİŞ

   Güdülenmenin Tanımı

2. GÜDÜLENMEYE KURAMSA YAKLAŞIMLAR

    Dürtü Kuramı, Özendirici Uyarıcı Kuramı, Optimal-Düzeyde Uyarılma Kuramı, İçgüdü Kuramı, Basımlama, Bilinçdışı Güdülenme Kaynağı, Maslow'un Gereksinme Derecelemesi

3. AÇLIK

   Homeostatis Kuramı, Aç Olduğumuzu Bize Bildiren İpuçları, Hipotalamik Denetim, Dış Uyarıcılar ve Açlık, Aşırı Şişmanlık

4. SUSUZLUK

   Hücrelerde Su Kaybı, Kanın Hacminde Azalma, Ağız Kuruluğu ve Susuzluk, Birincil ve İkincil İçme Davranışları

5. CİNSİYET

   Cinsiyetin Diğer Güdülerden Farkı, Cinsiyet Konusunda Araştırma Yapma Zorluğu, Cinsel Davranışta Öğrenmenin Etkisi

6. BİR GÜDÜ OLARAK DUYUSAL UYARIM

   İçkaynaklı ve Dışkaynaklı Ödül

7. KARMAŞIK İNSAN GÜDÜLERİ

   İnsan Gereksinmelerinin Değişik Türleri, Başarma Gereksinmesi, İlişki Kurup Yakınlaşma Gereksinmesi, Bilişsel Tutarlılık Gereksinmesi, Denetim Altında Tutma Gereksinmesi, Gereksinmelerin Zaman İçinde Değişimi

8. ÖZET

 

Bölüm 8

HEYECAN

 

1. HEYECANLARIN İNCELENMESİ

   Heyecanların Sınıflandırılması ve Tanınması, Mantık ve Heyecan, Heyecanın Değişik Tanımları

2. HEYECANLARIN FİZYOLOJİSİ

3. HEYECAN KURAMLRI

   James-Lange Kuramı, Cannon-Bard Kuramı, Bilişsel Kuram, Sosyobiyolojik Kuram

4. DOĞUŞTAN GETİRDİĞİMİZ VE SONRADAN ÖĞRENDİĞİMİZ İFADELER

5. HEYECANIN SÖZSÜZ İFADESİ

   Dil Olarak Sözsüz İfade, Göz İlişkisi, Hareket, Beden Durumu ve El-Kol Davranışları, Kişisel Mekan, İki Anlamlı Mesajlar

6. KAYGI

   Kaygı nedir?, Kaygının Nedenleri, Kaygı Yararlı Olabilir mi?

7. ENGELLENME

   Engellenmenin Tanımı ve Bazı Örnekler, Gecikme Engellenmesi, Önleyici Engellenmesi

8. ÇATIŞMA

   Çatışmanın Tanımı ve Bazı Örnekler, Çatışma Türleri, Çatışma İçindeki Davranış

9. ÖZET

 

Bölüm 9

GÜNLÜK YAŞAMIMIZDA GÜDÜ VE HEYECANLAR

 

1. GİRİŞ

   Çok Fazla Güdülenebilir miyiz?, Kaygı ve Öğrenme

2. KAYGI VE GERGİNLİKLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

   Kaygı ve Gerginlik Belirtileri, Bilinçli Başaçıkma Yollarından Otohipnoz Tekniği, Bilinçli Başaçıkma Yollarından Dereceli Gevşeme Tekniği, Bilinçli Başaçıkma Yollarından Kaynağı Bulma Tekniği, Bilinçsiz Başaçıkma Yolları : Savunma Mekanizmaları

3. ENGELLENMEYLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

   Giriş, Bilinçli Başaçıkma Yolları, Güvenli Girişkenlik Eğitimi, Çözümü Olmayan Sorunlarla Başaçıkma

4. ENGELLENMEYE BİLİNÇSİZ YAPILAN TEPKİLERDE BİRİ OLARAK SALDIRGANLIK

   Uyuma Götürücü ve Uyumu Bozucu Türden Saldırganlık, Yer Değiştirmiş Saldırganlık, Saldırganlık Öğrenilmiş Bir Davranış mıdır?

5. ENGELLENMEYE BİLİNÇSİZ YAPILAN TEPKİLERDEN BİRİ OLARAK ACİZLİK VE DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜ

   Öğrenilmiş Acizlik, Duygusal Çöküntüden Kurtulma

6. ENGELLENMEYE YAPILAN DİĞER BİLİNÇSİZ TEPKİLER

   Gerileme, Hayal Dünyasına Kaçma, Kendi Kendine Yıpratıcı ve Ket Vurucu Davranışlar

7. STRES VE BAŞAÇIKMA YOLLARI

   Genel Uyum Belirtisi, Stresin Nedenleri ve Sonuçları

8. TÜRKİYE'DE YAPILAN STRES ARAŞTIRMALARI

   Stresle Başaçıkma Yolları

9. CİNSİYET

   Giriş, Cinsiyet ve Pornografi, Bireysel Farklılıklar

10. ÖZET

 

Bölüm 10

YAŞAM BOYUNCA GELİŞİM

 

1. GİRİŞ

2. GELİŞİM SÜREÇLERİ VE GELİŞME FARKLI BAKIŞ TARZLARI

   Biyolojik Süreçler, Çevreden Gelen Etkiler, Etkileşim Süreçleri, Farklı Görüşlerin Kaynaşımı ve Akla Gelen Bazı Sorular

3. DOĞUM ÖNCESİ DEVRE

   Hamilelik Süresinde Dış Etkiler

4. BİREYİN BEDENSEL VE HAREKETSEL GELİŞİMİ

   Doğumla Gelen Özellikler, İlk İki Yılda Görülen Hareket Gelişimi, İki ile Beş Yaş Arasında Bedensel Gelişme, Beş ile Oniki Yaş Arasında Bedensel Gelişme, Ergenlik Çağı : Oniki ile Onsekiz Yaş Arasında Bedensel Gelişme

5. BİLİŞSEL GELİŞİM

   İlk İki Yılda Görülen Bilişsel Gelişim, İki ile Beş yaş Arasında Bilişsel Gelişim ve Dil, Beş ile Oniki Yaş Arasında Bilişsel Gelişim, Oniki ile Onsekiz Yaş Arasında Bilişsel Gelişim

6. SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

   İlk İki Yılda Görülen Sosyal ve Duygusal Gelişim, İki ile Bel Yaş Arasında Sosyal ve Duygusal Gelişim, Beş ile Oniki Yaş Arasında Sosyal ve Duygusal Gelişim, Oniki ile Onsekiz Yaş Arasında Sosyal ve Duygusal Gelişim

7. TEMEL GELİŞİM SÜREÇLERİ

   Çocukluk Süresince Biyolojik Etkiler, Çevrenin Etkisi, Etkileşim Faktörü

8. YETİŞKİNLİK VE YAŞLANMA

   Yetişkinlik ve Yaşlanma Süresince Bedensel Gelişim, Yetişkinlik ve Yaşlanma Devresinde Bilişsel Gelişim, Sosyal ve Bilişsel Gelişim

9. ÖLÜM : SON AŞAMA

10. ÖZET

 

Bölüm 11

GELİŞME VE GÜNLÜK YAŞAM

 

1. GİRİŞ

2. ÇOCUĞA KÖTÜ DAVRANMA

   Sorunun Kapsamı, Gelişim ve Toplum Yönünden Tartışılması, Kötü Davranılan Çocukların Gösterdikleri Davranış Özellikleri, Kötü Davranışın Altında Yatan Nedenler, Çocuğa Kötü Davranma Önlenebilir mi?

3. BOŞANMA

   Sorunun Kapsamı, Gelişim ve Toplum Yönünden Etkileri, Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Boşanmanın Eşler Üzerindeki Etkileri, Boşanma ya da Boşanmama Kararı

4. GENÇ YAŞTA ANNE OLMAK

5. CİNSEL FARKLILIKLAR VE CİNSEL ROLLERİN KALIPLAŞMASI

   Cinsel Farklılıklar, Cinsel Farklılıkların Altında Yatan Nedenler, Cinsel Rollerin Kalıplaşması

6. ORTA-YAŞ KRİZİ : GERÇEK Mİ, YOKSA HAYAL Mİ?

   Gelişim ve Toplum Yönünden Orta Yaş Krizi, Orta-Yaş Krizinin Varlığını Destekleyen Kanıtlar, Orta-Yaş Krizinin Varlığına Karşıt Kanıtlar, Sonuç

7. ÖZET

 

Bölüm 12

KİŞİLİK VE KİŞİLİK KURAMLARI

 

1. KİŞİLİK PSİKOLOJİSİNİN ALT-ALANLARI

2. KİŞİLİĞİN TANIMI

3. FREUD'UN KİŞİLİK KURAMI

   Kişiliğin Üç Temel Birimi, Bilinçaltı, Kişiliğin Dinamiği, Kişiliğin Gelişimi, Freud'un Kuramına Yapılan İtirazlar, Yeni Freud'cular

4. ÖZELLİK YAKLAŞIMI

   Temel Varsayımlar, Tipler, Değerlendirme Ölçekleri ve Kişilik Profilleri, Kendi Kendini Değerlendirme ve Başkalarının Değerlendirmesinin Karşılaştırılması, Kaç Tane Önemli Kişilik Özelliği Vardır?, Kişilik Özellikleri Yaklaşımını Karşılaştığı Diğer Sorunlar, Rotter'ın İ-D Ölçeği, Eysenck'in İçedönük-Dışadönük ve Oturmuş-Uçarı Boyutları

5. ÖĞRENİLMİŞ BİR DAVRANIŞ OLARAK KİŞİLİK

   Genel Öğrenme Yaklaşımı, Miller ve Donald, Skinner'in Yorumu, Bandura'nın Görüşü, Rotter'ın Yaklaşımı, Öğrenme Yaklaşımının Eleştirisi

6. BENLİK KURAMLARI

   Benlik Yaklaşımı, Rogers'ın Benlik Kuramı, Maslow'un Kuramı, Benlik Kuramının Eleştirisi

7. ÖZET

 

Bölüm 13

NORMALDIŞI DAVRANIŞLAR PSİKOLOJİSİ

 

1. NORMALDIŞILIĞIN TANIMI

2. NORMALDIŞI DAVRANIŞA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

   Psikodinamik Yaklaşımlar, Davranışçı Yaklaşımlar, Varoluşçu-İnsancıl Yaklaşımlar, Biyolojik-Tıbbi Yaklaşımlar, Etkileşimsel Yaklaşım

3. NORMALDIŞI DAVRANIŞIN TEŞHİS KATEGORİLERİ

4. KAYGIYLA İLGİLİ BOZUKLUKLAR

   Kaygı Halleri, Fobiler, Obsessif-Kompulsif Bozukluklar

5. BEDENDE GÖRÜLEN BOZUKLUKLAR

   Konversiyon Histerisi, Psikojenik Ağrı, Hipokondriyasis, Hiperkondriyasis

6. DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

   Psikojenik Amnezi, Psikojenik Füg, Birden Fazla Kişilik

7. PSİKOZLAR

   Şizofreni, Şizofreni Türleri, Şizofrenin Nedenleri, Psikotik Duygusal Bozukluklar, Psikotik Duygusal Bozuklukların Nedenleri

8. ORGANİK ZİHİN BOZUKLUKLARI

   Beyin Zedelenmesinin Yol Açtığı Bazı Bozukluklar

9. PSİKOFİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR

10. KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA (TUTKUNLUĞA) BAĞLI BOZUKLUKLAR

      Alkolizm, Fatal Alkol Sendromu, Alkolizmin Nedenleri

11. PSİKOSEKSÜEL BOZUKLUKLAR

      Teşhir (Egzibisyonizm), Irza Geçme, Psikoseksüel Tutukluklar

12. KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

      Antisosyal Kişilik

13. ÖZET

 

Bölüm 14

PSİKOTERAPİ YÖNTEMLERİ

 

1. PSİKOLOJİK TERAPİ YÖNTEMLERİ

   Psikodinamik Yaklaşım : Psikoanaliz, Varoluşçu-İnsancıl Terapi, Davranışçı Terapi, Davranışın Tedavi Türleri, Sistematik Duyarsızlaştırma, Kendine Güvenli Davranış Eğitimi, Örnek Göstererek Tedavi Yöntemleri, Edimsel Koşullama Yöntemleri, Markayla Ödülleme, Kendini-Denetim, Biyobildirim, İtici Uyarıcılara Koşullama Yöntemi, Bilişsel Davranış Terapisi

2. ÜÇ TEMEL PSİKOLOJİK YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI

   Eklektik Yaklaşım, Grup Tedavisi, Toplumsal Akıl Sağlığı Yaklaşımı

3. BİYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

   İlaçla Tedavi, Bedensel Tedavi

4. TERAPİYE GENİŞ KAPSAMLI YAKLAŞIMLAR : İKİ ÖRNEK

5. ÖZET

 

Bölüm 15

SOSYAL PSİKOLOJİ

 

1. SOSYAL PSİKOLOJİNİN KONUSU

2. İNSANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN BİREY-İÇİ SÜREÇLER

   Diğer İnsanlarla İlgili İzlenimlerimizi Nasıl Oluştururuz, Yükleme Kuramı, Tutumlar ve Tutum Değişmesi

3. KİŞİLER ARASI BİR SÜREÇ OLARAK ÇEKİCİLİK

   Çekiciliğin Psikolojik Denge Kavramıyla Açıklanması, Kişiler Arası Çekiciliğin Öğrenme Kavramıyla Açıklanması, Kişiler Arası Çekicilik Araştırmalarının Temel Bulguları, Çekiciliğin Temel Birimleri, Tutumlar, Yüklemeler ve Çekicilik

4. GRUPLARIN ETKİLERİ

   Sosyal Etki Kuramı, Sosyal Etki Kuramına Bazı Örnekler, Grup İçinde Önderlik, Grubun Verimliliğini Etkileyen Faktörlere Başka Bir Açıdan Bir Bakış

5. HOŞLANMA VE SEVME

   Hoşlanma ve Sevme Farklı Şeyler mi? Sevdiğinizden Nasıl Emin Olabilirsiniz?, Uzun Süreli İlişkiler

6. ÖNYARGILAR

   Önyargıların Kaynakları Nelerdir?, Önyargıları Azaltma veya Ortadan Kaldırma Olanağı Var mı?

7. SOSYAL NORMLAR

8. KİTLE İLETİŞİMİNİN ETKİLERİ

   Gazete, Radyo ve Televizyona Ayrılan Zaman, Kitle İletişiminin Siyasal Tutumlara Etkisi

9. YARDIM ETME DAVRANIŞI

   Sorumluluğun Dağılımı, Diğerlerinin Davranışlarının Etkileri, Yardıma İlk Koşan Kişilerin Özellikleri, Bizim Topluma Özgü Bazı Yönler

10. KALABALIĞIN ETKİLERİ

      Kişisel Mekan, Rahatsızlığın Nedeniyle İlgili Yükleme, Denetimi Elinde Bulundurmak, Yabancılar ve İşbirlikçi Davranış, Tüm Etkenler Biraraya Gelince

11. ÖZET

 

 

 


BU SAYFADA GÖRMEK İSTEDİGİNİZ BİLGİ VE/VEYA BAĞLANTILARI,
AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK İLETEBİLİRSİNİZ.
(YOU CAN SEND US YOUR INFORMATION AND/OR LINKS,
YOU WOULD LIKE TO SEE IN THIS PAGE FILLING THE FORM)

 

Ad ya da Takma Ad(Rumuz/Mahlas)
(Name or Nickname)


E-posta Adresi
(E-mail Address)

Konu/Başlık
(Subject/Topic/Title)


İçerik/Katkı/Destek/Ek/İstek/Yorum/Soru/Bozuk Adres vs. ???
(Content/Contribution/Support/Add/Request/Comment/Question/Broken Link etc. ???)

9769
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )


 

Bu sayfada arama yapmak için; klavyenizde CTRL+F tuşlarını ya da
tarayıcınızın sol üst köşesindeki [Dosya | Düzen | Görünüm] bölümündeki
[Düzen]'in altındaki "Bul" komutunu kullanınız.

(Başka sayfaların da içeriğinde arama yapmak için
aşağıdaki kutuya aradığınız sözcük ya da konuyu giriniz)

 

Bu sayfa 02 Ocak 2016 itibariyle kez ziyaret edilmiştir.

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu | www.FaRkLaR.net        GösterGe Hizmetleri
Yenilikler ve Duyurular